Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY CZECH PHOTO CENTRE S.R.O.

1.         Definice

E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný Prodávajícím a dostupný pro Uživatele z internetové adresy (URL) https://www.czechphotoshop.cz/.

„Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím, a jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, na základě, které se Prodávající zavazuje realizovat pro Kupujícího dodávky zboží dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou cenu.

„Kupujícím“ se rozumí právnická či fyzická osoba, která uzavírá s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky.

„Občanským zákoníkem“ se rozumí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

„Obchodními podmínkami“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího, jež jsou pro Uživatele dostupné z internetové adresy (URL): https://www.czechphotoshop.cz/obchodni-podminky/.

„Prodávajícím“ se rozumí obchodní společnost Czech Photo Centre s.r.o., se sídlem Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČO: 04844025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 253673.

„Spotřebitelem“ se rozumí člověk, který uzavírá jako Kupující Kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, který je starší 18 let.

„Uživatelem“ se rozumí uživatel celosvětové sítě internet.

„Uživatelským účtem“ se rozumí uživatelské rozhraní, skrz nějž je oprávněn Uživatel v E-shopu provádět objednávání zboží.

 „Zásadami ochrany osobních údajů“ se rozumí zásady, jimiž se Prodávající řídí při zpracování osobních údajů, a které jsou dostupné na adrese https://www.czechphotoshop.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

2.         Základní ustanovení

2.1          Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu.

2.2          Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2.3          Ujednání v Kupní smlouvě odchylná od Obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

2.4          Prodávající si vyhrazuje právo znění Obchodních podmínek jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2.5          Způsoby nakládání s osobními údaji, jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů.

2.6          Tyto Obchodní podmínky se použijí i na případy, kdy Kupující není Spotřebitelem. V takovém případě se však ustanovení pro ochranu Spotřebitele neuplatní.

2.7          Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

email: cp@czechphoto.org

telefonní číslo: +420 608 875 556

3.         UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1          Po registraci Kupujícího v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (Uživatelského účtu) a provádět objednávání zboží. Kupující může také provádět objednávání zboží i bez registrace a bez založení Uživatelského účtu.

3.2          Při registraci Kupujícího v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.3          Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

3.4          Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, pokud je neaktivní déle než 1 rok, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy.

3.5          Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4.         Uzavření kupní smlouvy

4.1          Kupujícímu se na E-shopu zobrazí seznam nabízeného zboží a služeb Prodávajícího. Veškeré nabídky prodeje zboží a služeb umístěné v E-shopu mají nezávazný charakter a Prodávající není povinen uzavřít s Kupujícím Kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží či služeb. Veškeré údaje uvedené v E-shopu mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou na uzavření smlouvy. Umístění zboží a služeb ve webovém rozhraní E-shopu je považováno za výzvu k podávání nabídek ve smyslu ust. § 1780 odst. 2 Občanského zákoníku a návrhem na uzavření Kupní smlouvy je odeslaná objednávka ze strany Kupujícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením řádně vyplněné objednávky ze strany Prodávajícího, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se vylučuje.

4.2          Za účelem objednání zboží nebo služby vyplní Kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména, nikoliv však výlučně, informace o: objednávaném zboží/službě, způsobu úhrady kupní ceny zboží/služby, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží/o poskytnutí služby, informace o nákladech spojených s dodáním zboží/s poskytnutím služby.

4.3          Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odesílá Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, cena, předpokládané náklady na dopravu a další) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

4.4          Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena potvrzením objednávky Kupujícího na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.5          Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu zboží nebo poskytnout službu a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit za zboží/službu Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

4.6          Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy jsou běžné, ve výši základní sazby a Kupující je hradí sám.

4.7          Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva Spotřebitele. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.         Cena zboží a platební podmínky

5.1          E-shop obsahuje výčet zboží a služeb nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny nabízeného zboží/služby.

5.2          Cena zboží a služeb je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách bude Prodávající účtovat Kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží Kupujícímu.

5.3          Způsob dodání si zvolí Kupující dle aktuální nabídky možných způsobů dodání zboží. Cena dodání zboží je Kupujícímu zobrazena v E-shopu.

5.4          Cenu zboží/služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

(a)          v hotovosti v odběrném místě na adrese Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5,

(b)          bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího č. 117742593/0300, vedený u [ČSOB a.s.],

5.5          V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.6          V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží/služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

5.7          Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží/služby.

6.         ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1          Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu jako Spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit v souladu s pravidly nastavenými v tomto článku 6. Na Kupujícího, který není Spotřebitelem se tento článek 6 Obchodních podmínek nevztahuje.

6.2          Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převzala zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo první dodávku zboží, je-li v Kupní smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

6.3          Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy o:

(a)          poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy,

(b)          dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

(c)           dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

(d)          dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil

(e)          dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

(f)            dodávce novin, periodik nebo časopisů,

(g)          dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Kupní smlouvy.

6.4          Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6.5          Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy: _ KE STAŽENÍ ZDE.  poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od Kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od Kupní smlouvy.

6.6          Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy. Tato lhůta je zachována, pokud Kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6.7          Adresát a adresa pro vrácení zboží je: Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5.

6.8          Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.9          Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.10       Kupující je povinen vrátit zboží nepoškozené, čisté, pokud možno v původním obalu. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou a vlastnostmi zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.         Práva z vadného plnění

7.1          Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

7.2          Kupující má právo vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou (2) let od převzetí. Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže zboží Kupující užívat.

7.3          Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.  Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy Kupující zboží převzal

(a)          odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, a jiným ujednaným vlastnostem,

(b)          je vhodné k účelu, pro který jej Kupující požaduje a s nimiž Prodávající souhlasil, a

(c)           je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4          Prodávající rovněž odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

(a)          je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druh obvykle používá,

(b)          zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

(c)           je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a

(d)          zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, kterou Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením Kupní smlouvy.

7.5          Projeví-li se vada během jednoho roku od převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.6          Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění, pokud vadu sám způsobil.

7.7          Po dodání neodpovídá Prodávající za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany Kupujícího.

7.8          Vadou zboží není jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.9          Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Kupující může požadovat podle své volby dodání nového zboží bez vady, nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný, nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.

7.10       Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

(a)          Prodávající vadu odmítnul odstranit, nebo jí neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku,

(b)          se vada projeví opakovaně,

(c)           je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo

(d)          je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

7.11       Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná. V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu poté, co obdrží zboží, nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

8.         REKLAMACE

8.1          Při uplatnění reklamace je Kupující povinen označit vadu, nebo popsat, jak se vada projevuje, a jakým způsobem požaduje reklamaci vyřídit.

8.2          Adresa pro vrácení zboží z důvodu vytčení vady (reklamace) je: Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5

8.3          Při uplatnění reklamace Prodávající Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vystaví potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.4          Prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom Kupujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se s Kupujícím na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.5          Prodávající je rovněž povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době trvání reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.         Přeprava a dodání zboží

9.1          Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náklady za uskutečnění dopravy na sjednané místo dodání ve skutečné výši a poplatek za uskladnění a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

9.2          Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným než původně sjednaným způsobem doručení.

9.3          Při převzetí je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

9.4          Dopravu zprostředkuje doručovací společnost, např. Česká pošta, s.p.

9.5          Dodání zboží se uskuteční zpravidla do pěti pracovních dnů od přijetí bezhotovostní platby na Účet Prodávajícího. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně dopravce.

9.6          Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

9.7          Bude-li zbožím alkohol, bude zboží předáno pouze osobě straší 18 let a Prodávající či dopravce je oprávněn toto ověřit. Neprokáže-li Kupující, že starší 18 let, nebude zboží obsahující alkoholické nápoje předáno.

10.       Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé částky sjednané kupní ceny.

10.2       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

10.3       Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jejich určením.

10.4       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.5       Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

10.6       Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas s doručováním na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu.

10.7       Prodávající přijal opatření k ověření toho, zda zákaznické recenze zboží umístěné na E-shopu byly vytvořeny skutečně Kupujícím, který si konkrétní zboží zakoupil. Tato opatření spočívají v tom, že zákaznickou recenzi je umožněno vložit k příslušnému zboží pouze Kupujícím přihlášeným v zákaznickém účtu, a to pouze u toho zboží, které podle svých objednávek zakoupili. Zákaznické recenze rovněž podléhají schválení Prodávajícího, který ověřuje, zda byla recenze skutečně sepsána Kupujícím, který si konkrétní zboží zakoupil. Prodávající neprovádí žádnou selekci těchto uživatelských recenzí.

11.       Závěrečná ustanovení

11.1       V případě, že se Spotřebitel jakožto Kupující domnívá, že jeho práva byla porušena, může se obrátit se svou stížností na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy cp@czechphoto.org v zájmu mimosoudního vyřízení záležitosti. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00. internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

11.2       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

11.4       Jestliže obsahuje smluvní vztah založený Kupní smlouvou mezinárodní (zahraniční) prvek, potom strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právním řádem, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5       Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách E-shopu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v E-shopu v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

11.6       Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Obchodními podmínkami účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

11.7       Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

11.8       Obchodní podmínky jsou účinné ke dni 29. 3. 2023.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍLOHA - VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

PRODÁVAJÍCÍ

Czech Photo Centre s.r.o.

IČO: 04844025

Seydlerova 2835/4, Stodůlky, 158 00 Praha 5

e-mail: cp@czechphoto.org

webová stránka: https://www.czechphotoshop.cz/

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE KUPUJÍCÍHO

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mail pro zaslání potvrzení prodávajícího o přijetí odstoupení:

 

 

INFORMACE O OBJEDNÁVCE

Datum vytvoření objednávky:

 

Číslo objednávky:

 

Den převzetí zboží:

 

 

V této věci tímto uplatňuji své právo na odstoupení od kupní smlouvy podle ustanovení §1829 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

 

Od smlouvy odstupuji v plném rozsahu, tj. vracím vše, co je uvedeno v objednávce ANO / NE

(nehodící se škrtněte, pokud uvedete ne, níže vypište zboží, které chcete vrátit).

 

INFORMACE O VRACENÉM ZBOŽÍ

NÁZEV ZBOŽÍ:

KÓD:

MNOŽSTVÍ:

CENA S DPH:

ZBOŽÍ VRAŤTE NA ADRESU:

Czech Photo Centre s.r.o.
Seydlerova 2835/4,

Stodůlky, 158 00

Praha 5

 

K zásilce přiložte tento vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

V (místo) _________________

Dne _____________________

 

_________________________

Podpis kupujícího

 

Zpět do obchodu